Español US English

I + D + i

GINPROSA, davant la manca de programes que satisfacin plenament les seves necessitats en determinats aspectes, ha procedit al seu desenvolupament obtenint productes plenament satisfactoris. Aquests programes són els que surten a la taula a continuació, i seguidament se’n descriuen les característiques:

PROGRAMES INFORMÀTICS INTERNS
Nom Aplicació
APORTA Càlcul de recursos hidràulics
ASIENTOS Estudi de fenòmens de fluència en taulers de llosa contínua posttesada
CABLE Anàlisi de cables de pretesat
CANPER Càlcul hidràulic de tota mena de seccions en règim permanent
CORREL Programa de correlació i emplenament de dades
EMPARRILLADO Obtenció de coeficients d’excentricitat de lloses de passos superiors
ENVELOPING Obtenció d’envolupants d’esforços
ESTRIBOS Anàlisi de dimensionament d’estreps
EVOLUTIVO 5.00 Anàlisi d’evolució de tensions
OBDREN Càlcul hidràulic d’obres de drenatge transversal
PASEO DINÁMICO Mòdul de càlcul per determinar la resposta dinàmica de càrregues mòbils sobre taulers
PCONTINUO Anàlisi de dimensionament de passos superiors
REPLOSA Replantejament de taulers de ponts
SQRT-ET, GUMBEL Càlcul de l’ajust d’una sèrie a la distribució SQRT-ET i Gumbel
XYVIGAS Replantejament de ponts de bigues

ASIENTOS

Permet l’anàlisi dels fenòmens de fluència en ponts hiperestàtics continus quan es produeixen assentaments diferencials als diferents elements de sustentació. El programa obté l’avaluació de les lleis d’esforços amb el temps per a diferents modes d’assentament: assentaments instantanis, assentaments lents amb diferents velocitats, combinacions d’assentaments instantanis i lents, etc. El programa utilitza un algoritme d’integració pas a pas basat en el principi de superposició i les equacions de fluència que surten a l’EHE.

CABLE

El nom del programa executable és CABLE .EXE i consta de diversos mòduls diferents i llibreries de compilació que són els següents::

– Mòdul PRETEN.C (nucli central del programa)

– Módul PARABOL.C (emmagatzematge de tasques matemàtiques pures)

– Mòdul DCARGAS.C (permet el dibuix en pantalla de càrregues generades)

– Mòdul DVALLE.C (fa verificacions en l’entrada de dades paramètrica)

– Mòdul REPLA.C (obté un fitxer de dades per al replantejament d’un cable)

– Mòdul COSMOS.C (posa les càrregues del cable en format COSMOS/M)

– Llibreria GRAPHICS.LIB (que permet l’ús de rutines gràfiques)

El programa permet l’obtenció de les càrregues que genera un cable de pretesat de qualsevol forma, per a la seva introducció dins d’un model estructural i la seva anàlisi posterior.

Permet la introducció d’un traçat en alçat més un traçat en planta simultani. El traçat en alçat pot tenir una forma qualsevol i, fins i tot, permet la presència de discontinuïtats en la primera derivada, és a dir, permet canvis d’alineació.

El traçat en planta simultani amb l’anterior pot ser de les mateixes característiques que el de l’alçat i, a més, es permet l’opció d’un traçat circular o recte.

Un cop conegut el traçat del cable, tant en planta com en alçat, el programa demana altres dades addicionals, com ara coeficients de fregament cable-beina, penetració de falques, tipus d’ancoratge (passius o actius), etc.

Amb totes aquestes dades, el programa processa les dades i obté la corba de pèrdues per fregament i penetració de falques, el diagrama de forces normals equivalents i el replantejament del cable.

EMPARRILLADO

Consisteix en un desenvolupament propi fet en Visual Basic per al programa comercial Excel que, a partir de les dades introduïdes en el mòdul PCONTINUO, ja esmentat, permet l’obtenció dels coeficients d’excentricitat davant de càrregues localitzades sobre taulers continus del tipus llosa.

A partir de l’entrada de dades efectuada en el mòdul PCONTINUO es genera, automàticament, un fitxer amb el model de càlcul que s’executa en el COSMOS (programa comercial d'”elements finits”). Es generen les solucions en esforços i moviments de diferents posicions, excèntriques i centrades, de les càrregues localitzades del vehicle pesant de la Instrucció. Amb aquests resultats s’obtenen els coeficients d’excentricitat d’esforços de flexió i tallant per poder fer una anàlisi del tipus “amplada efectiva”.

ENVELOPING

És un programa de creació pròpia per a l’obtenció d’envolupants d’esforços sobre estructures resistents (ponts, edificis…) a partir dels resultats generats pel programa comercial d’elements finits ANSYS.

El programa fa la combinació de diferents estats de càrrega aplicats sobre les diferents fases constructives d’una estructura resistent per obtenir les envolupants d’esforços de disseny amb la consideració del procés constructiu previst.

A partir de la definició d’un nombre indeterminat d’estats de càrrega primaris (estats de càrrega simple, envolupants de sobrecàrrega uniforme i envolupants de vehicle pesant), permet definir un conjunt de combinacions qualssevol entre aquests estats i qualsevol subconjunt de les pròpies combinacions generades. La definició de les combinacions es fa en una estructura tipus “arbre” en què l’obtenció d’una envolupant d’esforços situada en un nivell determinat es fa per combinació de les envolupants del nivell immediatament inferior (ja calculades) afectades pels coeficients de seguretat (favorable i desfavorable, segons el sentit de la Normativa estructural vigent) definits per a cadascuna.

ESTRIBOS

Consisteix en un desenvolupament propi fet en Visual Basic per al programa comercial Excel que permet el dimensionament d’estreps sota taulers.

El model d’anàlisi per a l’obtenció d’esforços es genera automàticament i és tridimensional, la qual cosa representa l’encastament monolític de les aletes en volta amb el mur frontal i cimentació, simulant un treball tipus placa per aconseguir optimitzar els dimensionaments d’armadures.

A partir de l’entrada de dades en el Full de Càlcul Excel, el mòdul obté les càrregues a causa del terreny, de pesos propis i de valors de combinació de les accions del tauler i sobrecàrregues, segons cada cas, generant les combinacions necessàries (persistents i accidentals de sisme) d’esforços i fent els dimensionaments necessaris en Estat Límit Últim d’esgotaments i en Estat Límit de Servei de fissuració.

EVOLUTIVO 5.00

Programa de desenvolupament propi per a l’anàlisi de l’evolució de tensions en servei de seccions complexes de formigó armat, pretesat i mixtes o qualsevol combinació entre aquestes. Permet l’anàlisi amb fissuració i sense dels formigons amb consideració de presol•licitacions sobre un nombre indefinit de seccions intermèdies. Permet la introducció d’esforços de flexió, axials, tèrmics, pretesat i la seva relaxació diferida en el temps.

Fa anàlisis a temps inicial i diferit avaluant els efectes de redistribució de tensions a temps final a causa de la retracció i fluència dels formigons, diferenciant entre esforços de valor constant (“tipus 1”) i de valor variable proporcionalment al coeficient de fluència (“tipus 2”), segons el mètode de la secció ideal amb ajust mitjançant les constants “j” (abreujadament, mètode de les “j”). Avalua les constants “j” en tres fibres dins de cada secció parcial en què es descompon la secció total i fa iteracions successives fins a la convergència.

PASEO DINAMICO

Consisteix en un desenvolupament propi fet en el llenguatge de programació del programa comercial ANSYS d’anàlisi per elements finits.

El mòdul permet la definició de qualsevol tipus de seqüència de càrregues mòbils; en concret permet la representació de qualsevol dels trens reals de les Instruccions actuals (Eurocodi 1, IAPF, etc.). Es duu a terme el pas del tren de càrregues a diferents velocitats, sense que hi hagi límit en l’increment seqüencial de velocitats ni del valor màxim de la velocitat.

Les anàlisis es fan mitjançant descomposició modal amb integració de les equacions modals desacoblades, per després combinar els resultats dels diferents modes per obtenir la resposta total. És un dels mètodes més fiables i ràpids per a aquesta mena d’anàlisis.

PCONTINUO

Consisteix en un desenvolupament propi fet en Visual Basic per al programa comercial Excel, que permet fer les anàlisis necessàries per al dimensionament de pilars i tauler de passos superiors de formigó armat o pretesat.

La tipologia de taulers i condicions de vinculació amb pilars i estreps que abasta aquest mòdul és molt variada, i admet qualsevol forma de la secció del tauler amb cantell constant o variable, possibilitat d’amplada variable, encastament o suport simple en pilars, amb qualsevol nombre de fusts.

A partir de l’entrada de dades feta en el programa de Full de Càlcul Excel, el mòdul PCONTINUO genera, automàticament, un fitxer amb el model de càlcul que s’executa en el COSMOS (programa comercial d'”elements finits”), amb el qual s’obtenen les combinacions d’esforços necessàries (persistent i accidental del sisme) per als posteriors dimensionaments en “Estat Límit Últim” i en “Estat Límit de Servei”. En un segon pas es generen les seccions de tauler i pilars que, juntament amb els esforços corresponents al control que es fa, es dimensionen i comproven en el programa comercial FAGUS/PYRUS, de dimensionament de seccions de formigó armat i pretesat.

REPLOSA

Permet el replantejament de taulers de pont mitjançant seccions normals a l’eix de traçat sobre el qual s’inscriu l’estructura. També és capaç de considerar seccions esbiaixades qualssevol. Els taulers que poden ser replantejats amb aquest programa són els següents:

– Ponts rectes de cantell i amplada variable en qualsevol forma.

– Ponts esbiaixats de secció transversal constant

En el cas de ponts esbiaixats, el programa permet que aquests tinguin cantell i qualssevol amplades variables; tanmateix, en aquests casos seria habitual replantejar el tauler mitjançant seccions esbiaixades. No obstant això, es pot donar el cas que calgui replantejar aquest tipus de taulers mitjançant seccions normals, la qual cosa també es pot fer amb el programa.

XY VIGAS

L’objectiu del programa és facilitar el replanteig d’un tauler de bigues per disminuir la possibilitat de cometre errors en la seva realització.

Quan es fa el replanteig d’un tauler de bigues cal calcular les coordenades X, Y, Z dels suports de totes les bigues, els azimuts dels eixos de pilars i estreps, el replanteig de les vores, determinació de recrescuts en bigues, etc.

Aquest programa parteix dels vèrtexs que defineixen la poligonal on s’inscriu el tauler de bigues, que s’obtenen fàcilment del programa ISTRAM.

El programa consta de dues parts. En la primera, es determinen els X, Y dels suports de les bigues, els azimuts dels eixos de llindes de pilars i estreps i les coordenades U, V de replanteig dels suports de bigues relatives al punt bàsic de replanteig de pilars o estreps. La segona part calcula les cotes de suports de bigues, les distàncies a les vores, els recrescuts de bigues i les cotes de les vores.